Ban lãnh đạo

Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Bảo Quốc
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
Ông Nguyễn Khánh Toàn
Phó Chủ Tịch HĐQT
Ông Trần Xuân Thủy
Thành viên HĐQT độc lập
Ông Phạm Ngọc Duy
Thành viên HĐQT độc lập
Ông Hoàng Quốc Anh
Thành Viên HĐQT
Ông Triệu Văn Hợi
Thành Viên HĐQT
Ông Phạm Lê Nhật Quang
Thành viên HĐQT - Đại diện Quỹ VIG, Fund III

BAN ĐIỀU HÀNH

ÔNG NGUYỄN BẢO QUỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC
Ông Nguyễn Ngọc Tân
Giám Đốc Phát Triển Thị Trường
Ông Lê Văn Tôn
Giám Đốc Kinh Doanh
Ông Võ Chí Công
Giám Đốc Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Ông Lê Đức
Phó Giám Đốc Tài Chính Kế Toán
Bà Nguyễn Minh Hảo
Giám Đốc Hành Chính Nhân Sự
Ông Đào Đình Tuấn
Giám Đốc Kĩ Thuật
Ông Hoàng Quốc Anh
Giám Đốc Đầu Tư
Ông Vũ Văn Thêm
Giám Đốc Công Nghệ Thông Tin
Bà Nguyễn Thị Hồng Ánh
Kế toán trưởng